Ocena Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA

z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020
oraz ocena wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2020.

Ocena sytuacji Spółki za rok 2020


Na podstawie art. 382 ust. 3 kodeksu spółek handlowych, § 2 ust. 5 lit. a-c oraz ust. 7 Regulaminu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza dokonuje oceny sprawozdań finansowych i sytuacji Spółki EMC Instytut Medyczny SA.


W roku 2020 Rada Nadzorcza Spółki – zgodnie z wymogami prawa oraz Statutu EMC Instytut Medyczny SA sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki EMC Instytut Medyczny SA (dalej jako „Spółka”).


Ocena sprawozdania finansowego Spółki

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym EMC Instytut Medyczny SA oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA za rok zakończony
31 grudnia 2020 roku, mając na uwadze sporządzone przez audytora Spółki – Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „EY”) - sprawozdanie wraz z opinią z przeprowadzonego badania sprawozdań, Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego w zakresie zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

Niezależny biegły rewident - Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. spółka komandytowa w wydanym sprawozdaniu z badania zawarł zastrzeżenie, odnośnie podejścia Zarządu do zaliczenia w przychody środków, które spółka otrzymała od NFZ z tytułu świadczenia usług medycznych.

W ramach powyższych rozwiązań NFZ zastosował specyficzne wytyczne dotyczące rozliczania za wykonywane usługi w formie ryczałtowej, które polega na fakturowaniu co miesiąc jednej dwunastej wartości rocznego kontraktu, niezależnie od stopnia jego realizacji. W związku z tym EMC Instytut Medyczny SA zafakturowała i ujęła jako przychody kwotę około 5.731 tys. PLN więcej niż wynikało by ze stopnia realizacji umów z NFZ. Zarząd zdecydował o zawiązaniu rezerwy na szacunkowe koszty niezbędne do realizacji tych usług w kwocie 2.383 tys. PLN.

Natomiast w ujęciu całej Grupy EMC Spółki Grupy zafakturowały i ujęły jako przychody kwotę około 29.502 tys. PLN tzn. więcej niż wynikałoby ze stopnia realizacji umów z NFZ. Zarząd zdecydował o zawiązaniu rezerw kosztowych na szacunkowe koszty niezbędne do realizacji tych usług w kwocie 13.282 tys. PLN.

W związku z powyższym, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 31 grudnia 2020 roku powinny być wyższe o 2.002 tysiące złotych, a podatek dochodowy za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku powinien być niższy o 2.002 tysiące złotych.

Poziom realizacji wspomnianych umów był niższy niż planowano z powodu ograniczeń pandemicznych i braku możliwości świadczenia usług na dotychczasowym poziomie. W ramach podpisanych umów z NFZ Spółki Grupy utrzymywały pełną gotowość świadczenia usług, pomimo widocznego wpływu wprowadzonych ograniczeń na ilość obsługiwanych pacjentów, ponosząc tym samym pełne koszty stałego prowadzenia regularnej działalności. W celu biznesowego uwspółmiernienia przychodów i pełnych kosztów (w tym zmiennych).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1548), Zarząd jednostki dominującej informuje, że okres realizacji niewykonanych umów z NFZ dotyczących 2020 roku, zostanie przedłużony do dnia 30 czerwca 2021, co pozwoli wypełnić wymagania kontraktowe z NFZ. Jednakże Zarząd jednostki dominującej wskazuje na to, że powyższy termin bądź inne zasady i wartości dotyczące wyżej wymienionych rozliczeń mogą zostać zmienione bądź w inny sposób ujęte, ponieważ cały czas brak jasnych wytycznych z NFZ odnośnie zasad rozliczania nadpłat z 2020 roku.

Audytor nie zgodził się z taką polityką Zarządu wskazując na fakt, iż przychody te są warunkowe i zależą od stopnia realizacji kontraktu, a tym samym powinny dotyczyć przyszłych okresów sprawozdawczych. Zdaniem Zarządu takie zastosowanie przepisów przez Audytora nie uwzględnia specyficznej sytuacji związanej z pandemią Koronawirusa SARS- CoV- 2, a w konsekwencji mocno zniekształca faktyczną sytuację Spółek Grupy oraz zaburza zasadę współmierności przychodów i kosztów, a także nie bierze pod uwagę faktu, że kontrakty w ramach umów z NFZ zakładają gotowość do świadczenia usług medycznych, a nie tylko zależą od stopnia realizacji punktów rozliczeniowych. Zarząd uważa, że jego polityka mimo, że nieidealna, w obliczu pandemii najlepiej obrazuje rzeczywisty wynik jaki Spółki Grupy osiągnęły w tym okresie.

Mając na uwadze powyższe Rada Nadzorcza uznała, że sprawozdanie finansowe EMC Instytut Medyczny SA oraz Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA za rok za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym. Sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności i wyniku finansowego za 2020 rok.

Rada Nadzorcza wnosi o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego EMC Instytut Medyczny SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA za 2020 rok.


Ocena sprawozdania z działalności Spółki

Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA (zawierające Sprawozdanie z działalności EMC Instytut Medyczny SA)
w roku 2020 i stwierdza, iż zostały one sporządzone rzetelnie i kompletnie, zawierają niezbędne, syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania Spółki w roku 2020. Rada Nadzorcza oceniła je pozytywnie i wnosi o zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tychże sprawozdań.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu Spółki w 2020 roku i wnioskuje o udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.


Ocena wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki

Rada Nadzorcza Spółki, uwzględniając sprawozdanie i opinię biegłego rewidenta pozytywnie opiniuje przedłożony wniosek Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki z zysku z lat przyszłych.

Wybrane dane finansowe

Rada Nadzorcza dokonała oceny na podstawie następujących dokumentów:

-wprowadzenia do jednostkowego sprawozdania finansowego,

-wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

-jednostkowego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku,

-skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku,

-jednostkowego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

-skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.,

-zestawienia zmian w jednostkowym kapitale własnym wykazującym na koniec okresu,

-zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującym na koniec okresu,

-jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych,

-skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych,

-dodatkowej informacji i objaśnień.


Ocena sytuacji Spółki

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wykonywane przez Zarząd zarządzanie ryzykiem istotnym dla Spółki i nie widzi zagrożeń dla kontynuowania działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2020.

W Spółce funkcjonują mechanizmy kontrolne, adresujące kluczowe ryzyka oraz dostarczające Zarządowi i kadrze menadżerskiej informacji wspierających podejmowanie decyzji zarządczych.


Ocena sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Zdaniem Rady Nadzorczej Spółka wypełniała wszystkie zobowiązania związane ze stosowaniem zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisów prawa dotyczących przekazywania informacji bieżących i okresowych do publicznej wiadomości przez emitentów papierów wartościowych.


Informacja na temat uzasadnienia polityki Spółki w zakresie działalności sponsorskiej, charytatywnej oraz podobnej działalności

Spółka EMC Instytut Medyczny SA nie prowadzi działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.
Rada Nadzorcza EMC Instytut Medyczny SA


Václav Jirků Przewodniczący Rady Nadzorczej

Martin Hrežo
Członek Rady Nadzorczej

Michał Hulbój
Członek Rady Nadzorczej

David Soukup
Członek Rady Nadzorczej

Karol Wajde
Członek Rady Nadzorczej