Obraz 2

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OBROTOWY 2020

tj. okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

Z DZIAŁALNOŚCI

GRUPY EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA

obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności EMC Instytut Medyczny SA

Wrocław, 30 marca 2021 rokuPismo Zarządu EMC Instytut Medyczny SASzanowni Państwo,


oddajemy w Państwa ręce raport opisujący wyniki finansowe i najważniejsze osiągnięcia EMC Instytut Medyczny SA oraz Grupy Kapitałowej EMC w roku 2020.

Rok 2020 był dla EMC IM SA, podobnie jak dla całego sektora medycznego w Polsce i na świecie okresem wielkiej próby związanej z panującą pandemią wirusa Sars-CoV-2 , jednostki EMC aktywnie brały udział w opiece nad pacjentami zakażonymi koronawirusem.

Zarząd spółki był zmuszony zweryfikować plany operacyjne i inwestycyjne w jednostkach Grupy na rzecz zaspokajania potrzeb związanych ze zwiększonym zapotrzebowaniem jednostek w środki ochrony osobistej, jak również inwestycje w infrastrukturę konieczne do prowadzenia oddziałów dedykowanych do opieki nad pacjentami zakażonymi wirusem COVID 19. Jednostki Grupy EMC brały udział zarówno w realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, jak również przystąpiły do uczestnictwa w organizacji punktów szczepień w ramach Narodowego Programu Szczepień.

Pomimo niesprzyjających warunków prowadzenia działalności, w ciągu roku 2020 Spółka przeprowadziła szereg inwestycji w podległych placówkach modernizując zarówno infrastrukturę nieruchomości, w których prowadzona jest działalność (m. in.: w Kwidzynie, Ozimku, Lubinie, Poznaniu, Kowarach) oraz inwestując w zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego (m.in.: we Wrocławiu, Kwidzynie, Lubinie, Ozimku, Poznaniu).

W grudniu 2020 Emitent zawarł ze Starostą Kamieńskim porozumienie, w związku z którym w dniu 23 lutego 2021 roku Spółka dokonała sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Szpitala im. Św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim na rzecz powołanej przez Starostwo Powiatowe w Kamieniu Pomorskim spółki celowej za cenę 1 złoty.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym raportem rocznym, obejmującym sprawozdania finansowe wraz ze sprawozdaniami biegłego rewidenta z badania, a także sprawozdaniem zarządu z działalności za 2020 rok.
Karol Piasecki


Marcin Fakadej


Dariusz Chowaniec


Michał John


Prezes Zarządu


Wiceprezes Zarządu


Wiceprezes Zarządu


Wiceprezes Zarządu
Oświadczenie członków Zarządu dot. skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej


Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny SA niniejszym oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta i jego Grupy Kapitałowej oraz ich wynik finansowy.

Sprawozdanie z działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.
Karol Piasecki


Marcin Fakadej


Dariusz Chowaniec


Michał John


Prezes Zarządu


Wiceprezes Zarządu


Wiceprezes Zarządu


Wiceprezes ZarząduOświadczenie członków Zarządu dot. jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej


Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny SA niniejszym oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy.

Sprawozdanie z działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Karol Piasecki


Marcin Fakadej


Dariusz Chowaniec


Michał John


Prezes Zarządu


Wiceprezes Zarządu


Wiceprezes Zarządu


Wiceprezes ZarząduSpis treści

I.
PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ

I.1 EMC Instytut Medyczny SA i Grupa EMC Instytut Medyczny SA – STRUKTURA grupy kapitałowej

I.2 EMC Instytut Medyczny SA i Grupa EMC Instytut Medyczny SA – NASZA HISTORIA

I.3 EMC Instytut Medyczny SA i Grupa EMC Instytut Medyczny SA – KLUCZOWE FAKTY

I.4 WŁADZE EMITENTA

II.
SYTUACJA FINANSOWA

II.1 WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY EMC

II.2 PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE GRUPY EMC

II.3 WYBRANE DANE FINANSOWE EMC IM SA

II.4 PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE EMC IM SA

III.
POZOSTAŁE INFORMACJE

III.1
Informacje o przyjętej strategii rozwoju emitenta i jego grupy kapitałowej oraz działaniach podjętych w ramach jej realizacji w okresie objętym raportem wraz z opisem perspektyw rozwoju działalności emitenta co najmniej w najbliższym roku obrotowym.

III.2
Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju grupy kapitałowej emitenta

III.3       Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik w obszarze działalności Emitenta i Grupy kapitałowej

III.4
Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu Emitent oraz Grupa Kapitałowa jest na nie narażona

III.5
Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

III.6
Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług/ grup sprzedaży, a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym w zakresie działalności Emitenta i Grupy kapitałowej.

III.7 Informacja o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne, oraz informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży ogółem – nazwa dostawcy/ odbiory oraz jego udział w sprzedaży/ zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania z Emitentem

III.8
Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Grupy Kapitałowej EMC Instytut Medyczny SA, w tym znanych emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami, umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji

III.9       Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych, w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza grupą jego jednostek powiązanych oraz opis ich finansowania.

III.10
Główne inwestycje krajowe i zagraniczne EMC Instytut Medyczny w tym inwestycje kapitałowe dokonanych poza grupą jego jednostek powiązanych oraz opis ich finansowania

III.11
opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach grupy kapitałowej emitenta w danym roku obrotowym

III.12
Informacja o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe.

III.13
Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności.

III.14
Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, w tym udzielonych jednostkom powiązanym Emitenta, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności.

III.15
Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, w tym poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym emitenta

III.16
W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem — opis wykorzystania

III.17
Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok

III.18
Ocena wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom.

III.19    Ocena możliwości Emitenta oraz Grupy kapitałowej w zakresie realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności

III.20
Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa emitenta oraz Grupy kapitałowej

III.21
Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego grupą kapitałową

III.22
Wszelkie umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie

III.23
Wynagrodzenie wypłacone lub należne członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Grupy

III.24
informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu; jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym — obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym

III.25
W przypadku spółek kapitałowych — określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących emitenta (dla każdej osoby oddzielnie)

III.26
Informacje o znanych emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy

III.27
Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych

III.28
Informacje dotyczące umowy, z podmiotami uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

IV.
OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

IV.1
Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca gdzie tekst zbioru jest publicznie dostępny wraz z informacją odnośnie przestrzegania postanowień zasad ładu korporacyjnego oraz informacja w zakresie, w jakim emitent odstąpił od postanowień wskazanego zbioru zasad ładu korporacyjnego oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.

IV.2
Informacje w zakresie, w jakim emitent odstąpił od postanowień wskazanego zbioru zasad ładu korporacyjnego oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.

IV.3
Opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

IV.4
Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

IV.5
Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem uprawnień.

IV. 6
Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

IV. 7
Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta.

IV.8
Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz uprawnienia osób zarządzających, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.

IV. 9
Zasada zmiany statutu Emitenta.

IV. 10 Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia.

IV. 11
Opis działania i Skład osobowy Organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów wraz ze zmianami, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego.

IV.12
Polityka różnorodności

V.
OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

V.1 Model biznesowy

V.2 Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności

V.3 Stosowane polityki z zakresu zagadnień niefinansowych

V.4 Opis istotnych ryzyk dla zagadnień niefinansowych

I.PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ

I.1 EMC Instytut Medyczny SA i Grupa EMC Instytut Medyczny SA – STRUKTURA grupy kapitałowej


EMC Instytut Medyczny SA („EMC”, „Emitent”) tworzy grupę kapitałową, która składa się z jednostki dominującej EMC Instytut Medyczny SA oraz jednostek zależnych („Grupa EMC”, „Grupa EMC Szpitale”). Zasadnicza działalność EMC Instytut Medyczny SA wykonywana jest w zakresie opieki zdrowotnej.

Wszystkie spółki Grupy EMC podlegają pełnej konsolidacji.

STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ EMC (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.)

Obraz 12

STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ EMC (stan na dzień 31 grudnia 2020)

Obraz 14W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2020 roku nie nastąpiła zmiana w składzie Grupy
w stosunku do 31 grudnia 2019 roku. Zmianie uległa wysokość kapitału zakładowego i ilość posiadanych przez EMC IM SA udziałów w spółce Zdrowie Sp. z o.o. oraz wysokość kapitału zakładowego spółki EMC Piaseczno Sp. z o.o. przy zachowaniu udziału EMC IM SA w kapitale zakładowym spółki.

Istotną zmianą w zakresie jednostek funkcjonujących w ramach Grupy jest sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w postaci Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim dokonana 23 lutego 2021 roku ze skutkiem na dzień 1 marca 2021 roku.

Ponadto w trakcie rejestracji jest podwyższenie kapitału zakładowego EMC IM SA, jednak postępowanie rejestrowe pozostaje zawieszone do czasu rozpoznania powództwa o uchylenie uchwały NWZ o wyłączeniu prawa poboru o czym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 21/2020.


I.2 EMC Instytut Medyczny SA i Grupa EMC Instytut Medyczny SA – NASZA HISTORIA


EMC Instytut Medyczny SA jest liderem rynku przekształceń, restrukturyzacji i modernizacji publicznych szpitali w Polsce.

Obraz 3


I.3 EMC Instytut Medyczny SA i Grupa EMC Instytut Medyczny SA – KLUCZOWE FAKTY

Obraz 1

Przedstawione powyżej dane dotyczą danych na dzień 31 grudnia 2020 – liczba Szpitali zmieniła się z datą wejścia w życie umowy o sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w postaci Szpitala św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim tj. w dniu 1 marca 2021.

I.4 WŁADZE EMITENTA

Organami Spółki są:

Walne Zgromadzenie

Rada Nadzorcza

Zarząd


Zarząd

W skład Zarządu na dzień 31.12.2020 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzą:

Karol Piasecki
Prezes Zarządu

Marcin Fakadej
Wiceprezes Zarządu

Dariusz Chowaniec
Wiceprezes Zarządu

Michał John
Wiceprezes Zarządu


W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2020 roku oraz do daty sporządzenia niniejszego sprawozdania zaszły następujące zmiany w składzie Zarządu:

W dniu 18 lutego 2020 roku uchwałą Rady Nadzorczej o nr 01/02/2020 Rada Nadzorcza Spółki EMC Instytut Medyczny SA powołała Pana Michała Johna na Wiceprezesa Zarządu Spółki. O powołaniu osoby zarządzającej informowano w trybie raportu bieżącego o nr 6/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku.


Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2020 roku wchodzili:

Václav Jirků
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Martin Hrežo
Członek Rady Nadzorczej

Michał Hulbój
Członek Rady Nadzorczej

David Soukup
Członek Rady Nadzorczej


W skład Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzą:

Václav Jirků
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Martin Hrežo
Członek Rady Nadzorczej

Michał Hulbój
Członek Rady Nadzorczej

David Soukup
Członek Rady Nadzorczej

Karol Wajde
Członek Rady Nadzorczej


W okresie 12 miesięcy zakończonym 31 grudnia 2020 oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania zaszły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

w dniu 4 maja 2020 roku Pana Jędrzej Socha złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

w dniu 23 lipca 2020 roku Pani Agáta Meštellérová złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

w dniu 23 grudnia 2020 roku Pan Dariusz Hołubowicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

w dniu 14 stycznia 2021 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwałą nr 04.01.2021 powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Karola Wajde.

W skład Komitetu Audytu na dzień 31.12.2020 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzą:

David Soukup

Przewodniczący Komitetu Audytu

Michał Hulbój

Członek Komitetu Audytu

Václav Jirků

Członek Komitetu Audytu


W okresie od 1.01.2020 roku do 31.12.2020 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Komitetu Audytu.


II.SYTUACJA FINANSOWA

II.1 WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY EMC

WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES:

01.01.2020-31.12.2020

01.01.2019-31.12.2019

01.01.2020-31.12.2020

01.01.2019-31.12.2019

W TYS. PLN

W TYS. PLN

W TYS. EUR

W TYS. EUR

1

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

441 360

410 402

98 646

95 402

2

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

3 206

-1 070

717

-249

3

Zysk (strata) brutto

-5 156

-7 399

-1 152

-1 720

4

Zysk (strata) netto

-7 219

-8 820

-1 613

-2 050

5

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

22 344

22 272

4 994

5 177

6

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-10 998

-39 432

-2 458

-9 166

7

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-12 807

31 587

-2 862

7 343

8

Przepływy pieniężne netto razem

-1 461

14 427

-327

3 354

9

Średnioważona liczba akcji

22 188 646

13 480 487

22 188 646

13 480 487

10

Zysk ( strata) na jedną akcję w PLN/EUR

-0,3253

-0,6543

-0,0727

-0,1521

11

EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja)

23 968

20 702

5 357

4 812

WYBRANE DANE FINANSOWE NA DZIEŃ:

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

W TYS. PLN

W TYS. PLN

W TYS. EUR

W TYS. EUR

12

Aktywa razem

382 435

368 570

82 871

86 549

13

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

196 111

252 399

42 496

59 269

14

Zobowiązania długoterminowe

84 016

166 797

18 206

39 168

15

Zobowiązania krótkoterminowe oraz zobowiązania dotyczące sprzedaży ZCP

112 095

85 602

24 290

20 101

16

Kapitał własny

186 324

116 171

40 375

27 280

17

Kapitał podstawowy

88 755

88 755

19 233

20 842

18

Wartość księgowa na jedną akcję w PLN/EUR

8,3973

8,6177

1,8196

2,0237


Średnie kursy wymiany złotego w okresie objętym sprawozdaniem finansowym w stosunku do EUR, ustalane przez NBP.


Kurs obowiązujący na dzień 31 grudnia 2020 roku
1 EUR = 4,6148 PLN

Średni kurs obowiązujący w okresie 2020 roku 1 EUR = 4,4742PLN

Kurs obowiązujący na dzień 31 grudnia 2019 roku 1 EUR = 4,2585 PLN

Średni kurs obowiązujący w okresie 2019 roku 1 EUR = 4,3018PLNII.2 PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE GRUPY EMC


Aktywa


Stan na dzień

(w tys. PLN)

Struktura

Dynamika

Nota SSF

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31Aktywa trwałe


298 230

274 255

77,98%

74,41%

108,74%

Wartości niematerialne i prawne

12

31 943

32 171

8,35%

8,73%

99,29%

Rzeczowe aktywa trwałe

11

244 520

238 690

63,94%

64,76%

102,44%

Nieruchomości inwestycyjne


769

797

0,20%

0,22%

96,49%

Pozostałe aktywa finansowe (długoterminowe)

16

16 666

0

4,36%

0,00%

-

Aktywa z tytułu podatku odroczonego


4 332

2 597

1,13%

0,70%

166,81%

Aktywa obrotowe


81 067

94 315

21,20%

25,59%

85,95%

Zapasy

13

8 294

4 210

2,17%

1,14%

197,01%

Należności z tytułu dostaw i usług


46 121

33 946

12,06%

9,21%

135,87%

Pozostałe należności


2 414

2 390

0,63%

0,65%

101,00%

Należności z tytulu podatku dochodowego


571

1 087

0,15%

0,29%

52,53%

Pochodne instrumenty finansowePozostałe aktywa finansowe


2

27 833

0,00%

7,55%

0,01%
Rozliczenia międzyokresowe

14

814

514

0,21%

0,14%

158,37%

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

8

22 851

24 335

5,98%

6,60%

93,90%

Aktywa trwałe zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży


3 138


0,82%


-
Aktywa razem


382 435

368 570

100,00%

100,00%

103,76%
Zobowiązania i kapitał własny


Stan na dzień

(w tys. PLN)

Struktura

Dynamika

Nota SSF

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31


Kapitał własny


178 641

109 311

46,71%

29,66%

163,42%

Kapitał podstawowy


88 755

88 755

23,21%

24,08%

100,00%

Kapitał zapasowy


75 387

75 387

19,71%

20,45%

100,00%

Kapitał rezerwowy


77 032

0

20,14%

0,00%

-

Zyski zatrzymane


-62 533

-54 831

-16,35%

-14,88%

114,05%

Kapitały akcjonariuszy niekontrolujących


7 683

6 860

2,01%

1,86%

112,00%

Kapitał własny ogółem


186 324

116 171

48,72%

31,52%

160,39%

Zobowiązania długoterminowe


84 016

166 797

21,97%

45,26%

50,37%

Rezerwy z tytułu podatku odroczonego


1 043

1 553

0,27%

0,42%

67,16%

Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

15

5 582

4 977

1,46%

1,35%

112,16%

Pozostałe rezerwy

15

565

576

0,15%

0,16%

98,09%

Kredyty i pożyczki

17

50 008

125 720

13,08%

34,11%

39,78%

Z tytułu leasingu


19 371

26 343

5,07%

7,15%

73,53%

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe


7 447

7 628

1,95%

2,07%

97,63%

Zobowiązania krótkoterminowe


107 459

85 602

28,10%

23,23%

125,53%

Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

15

4 467

5 279

1,17%

1,43%

84,62%

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe

15

4 117

5 715

1,08%

1,55%

72,04%

Kredyty i pożyczki

17

7 721

8 355

2,02%

2,27%

92,41%

Z tytułu dostaw i usług


45 536

25 881

11,91%

7,02%

175,94%

Z tytułu leasingu


7 614

7 535

1,99%

2,04%

101,05%

Z tytułu podatku dochodowego


2 609

650

0,68%

0,18%

401,38%

Pozostałe zobowiązania


26 701

26 612

6,98%

7,22%

100,33%

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe


8 694

5 575

2,27%

1,51%

155,95%

Zobowiązania dotyczące sprzedaży ZCP


4 636


1,21%

0,00%

-

Zobowiązania i kapitał własny razem


382 435

368 570

100,00%

100,00%

103,76%


Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość aktywów trwałych wyniosła 298 230 tys. zł (stanowiąc  77,98% aktywów ogółem) i wzrosła w stosunku do roku 2019 o 8,74%.

Największą wartość w aktywach trwałych stanowią rzeczowe aktywa. Odnotowano wzrost o 2,44%.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa przeprowadziła test na utratę wartości każdego z OWŚP.

Wartość odzyskiwalna została określona na podstawie kalkulacji wartości użytkowej metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Obliczeń wartości użytkowej dokonano na podstawie analizy prognozowanych przepływów pieniężnych opierających się na założeniach zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą budżetu na przyszły rok oraz 5-letniego biznesplanu dla poszczególnych OWŚP.  

Wyniki przeprowadzonych testów wskazują, iż wartość użytkowa testowanych OWŚP jest wyższa od bilansowej wartości firmy i innych aktywów trwałych alokowanych do danego OWŚP, wobec czego nie zachodzi przesłanka do utworzenia odpisu na trwałą utratę wartości aktywów.

Poziom aktywów obrotowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 81 067 PLN i jest niższy od poziomu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Kapitał własny ogółem na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosił 178 641 tys. zł (stanowiąc 46,71% wartości pasywów) i uległ zwiększeniu w stosunku do stanu na koniec 2019 roku  o 63,42%.

Zobowiązania długoterminowe na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły 84 016 tys. zł i zmniejszyły się w stosunku do 2019 roku ogółem o 82 781 tys. zł (o 49,63%), w tym zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek spadły o 75 712 tys. zł (tj. o 60,22%).

Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 107 459 tys. zł, były wyższe w stosunku do stanu na koniec 2019 roku o 21 857 tys. zł (25,53%).


Struktura przychodów (w tys. PLN)

Pozycja
struktura01.01.2020-31.12.2020

01.01.2019-31.12.2019

01.01.2020-31.12.2020

01.01.2019-31.12.2019

Dynamika %

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:


441 360

410 402

96,70%

97,13%

107,54%

Przychody netto ze sprzedaży produktów


441 344

410 381

96,70%

97,12%

107,54%

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów


16

21

0,00%

0,00%

76,19%
Pozostałe przychody operacyjne


14 766

11 481

3,24%

2,72%

128,61%

Przychody finansowe


277

663

0,06%

0,16%

41,78%
Razem przychody


456 403

422 546

100,00%

100,00%

107,54%


Struktura przychodów ze sprzedaży wg odbiorców usług (w tys. PLN)

Pozycja

4 Q 2020

4 Q 2019

dynamika

Kwota

%

Kwota

%

r/r

NFZ, w tym:

340 423

77,13%

303 474

73,95%

112,18%

- sprzedaż zafakturowana

336 609

76,27%

300 724

73,28%

111,93%

- nadwykonania

3 813

0,86%

2 750

0,67%

138,65%


0,00%

Klienci komercyjni

65 617

14,87%

72 115

17,57%

90,99%


0,00%

Towarzystwa ubezpieczeniowe

4 195

0,95%

8 485

2,07%

49,44%


0,00%

Pozostałe przychody

31 126

7,05%

26 327

6,42%

118,23%

Dodatki dla pielęgniarek i ratowników

27 216

6,17%

20 972

5,11%

129,77%

Pozostałe przychody

3 910

0,89%

5 355

1,30%

73,00%

Ogółem

441 360

100,00%

410 402

100,00%

107,54%


Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży Grupy EMC w trakcie 2020 roku była sprzedaż usług medycznych w ramach kontraktów z NFZ. Działalność ta w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wygenerowała około 77,13% osiąganych przez Grupę EMC przychodów.

Ogółem w trakcie roku zakończonego 31 grudnia 2020 roku Grupa EMC osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 441 360 tys. zł, co stanowi wzrost o 30 958 tys. zł (o 7,54%) w stosunku do przychodów osiągniętych w okresie 2019 roku.

W okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku pozostałe przychody operacyjne wyniosły 14.766 tys. zł wobec 11.481 tys. zł uzyskanych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Na ww. pozycję składają się przede wszystkim: dopłaty do wynagrodzeń pielęgniarek i ratowników wypłacane przez NFZ, refundacje Ministerstwa Zdrowia z tytułu szkolenia rezydentów, przychody z tytułu nieodpłatnie otrzymanych aktywów trwałych rozliczane w czasie, dotacje, darowizny oraz otrzymane odszkodowania.

W 2020 roku Grupa uzyskała 277 tys. zł przychodów finansowych, podczas, gdy rok wcześniej było to 663 tys. zł. W 2020 roku przychody dotyczyły głównie odsetek od bonów korporacyjnych i lokat, w 2019 roku przychody finansowe dotyczyły głównie odsetek od lokat oraz zysku na sprzedaży spółki zależnej (w tym zrealizowanych różnic z przeliczenia).

Zestawienie kosztów Grupy EMC (w tys. PLN)

Pozycja

01.01.2020-31.12.2020

01.01.2019-31.12.2019

01.01.2020-31.12.2020 -struktura

01.01.2019-31.12.2019 - struktura

zmiana

Dynamika %

Koszty działalności operacyjnej

449 746

418 186

97,44%

97,26%

31 560

107,55%

Amortyzacja

20 762

21 772

4,50%

5,06%

-1 010

95,36%

Zużycie materiałów i energii

62 318

51 322

13,50%

11,94%

10 996

121,43%

Usługi obce

180 507

166 494

39,11%

38,72%

14 013

108,42%

Podatki i opłaty

2 019

1 866

0,44%

0,43%

153

108,20%

Wynagrodzenia

153 145

146 249

33,18%

34,02%

6 896

104,72%

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

26 580

25 476

5,76%

5,93%

1 104

104,33%

Pozostałe koszty rodzajowe

4 407

4 997

0,95%

1,16%

-590

88,19%

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

8

10

0,00%

0,00%

-2

80,00%

Odpis z tytułu utraty wartości ośrodków generujących środki pieniężnePozostałe koszty operacyjne

3 174

4 767

0,69%

1,11%

-1 593

66,58%

Koszty finansowe

8 639

6 992

1,87%

1,63%

1 647

123,56%
0,00%

0,00%

0


Razem koszty

461 559

429 945

100,00%

100,00%

31 614

107,35%


W 2020 roku Grupa EMC poniosła koszty operacyjne w wysokości 449.746  tys. zł wobec 418.186 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co oznacza ich wzrost o 31.560 tys. zł tj. o 7,55%,.

Udział kosztów działalności operacyjnej we wszystkich kosztach wyniósł 97,44 % przy 97,26 % za 2019 rok.

Wzrost kosztów jest pochodną wzrostu przychodów a największe nominalne zmiany dotyczyły usług obcych, w szczególności usług medycznych świadczonych przez personel medyczny (lekarzy, pielęgniarki i położne) oraz usług diagnostycznych.

Ogółem w porównaniu do roku 2019 roku usługi obce wzrosły o 14.013 tys. zł.

Inne pozycje kosztów również wzrosły:

-              wynagrodzeń wraz z pochodnymi o 8.000 tys. zł

-              kosztów zużycia materiałów i energii – ogółem o 10.996 tys. zł,

Przedstawione zmiany w grupie kosztów rodzajowych wpłynęły nieznacznie na strukturę kosztów operacyjnych. Dominującą pozycję stanowią koszty usług obcych, które w bieżącym roku stanowią 40,14% ogólnej kwoty kosztów operacyjnych (39,81 % w roku ubiegłym) oraz koszty wynagrodzeń – 34,05% (34,97% w 2019  roku).

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku pozostałe koszty operacyjne wyniosły 3.174 tys. PLN wobec 4.767 tys. zł poniesionych w analogicznym okresie 2019 roku.

Koszty finansowe poniesione w roku 2020 wyniosły 8.639 tys. zł, tj. więcej o 1.647 tys. zł. od poniesionych w okresie zakończonym 31 grudnia 2019 roku. Wzrost dotyczył głównie odsetek od pożyczek udzielonych Emitentowi przez Careup B.V.

Wskaźniki finansowe istotne dla oceny sytuacji finansowej Grupy EMC

Wskaźniki rentowności

Nazwa wskaźnika

Formuła obliczeniowa

Wartość pożądana

01.01.2020-31.12.2020

01.01.2019-31.12.2019

rentowność sprzedaży brutto

zysk brutto / przychody netto ze sprzedaży

max

-1,17%

-1,80%

rentowność sprzedaży netto

zysk netto/ przychody netto ze sprzedaży

max

-1,64%

-2,15%

rentowność majątku (ROA)

Zysk netto / średnioroczny stan aktywów

max

-1,92%

-2,68%

rentowność kapitału własnego (ROE)

zysk netto/średnioroczny stan kapitału własnego

max

-4,77%

-7,69%


Wskaźniki sprawności wykorzystania zasobów

Nazwa wskaźnika

Formuła obliczeniowa

Wartość pożądana

01.01.2020-31.12.2020

01.01.2019-31.12.2019

wskaźnik rotacji należności w dniach

(przeciętny stan należności z tytułu dostaw i usług/ przychody ze sprzedaży)*365

min

33

29

wskaźnik rotacji zapasami w dniach

(średni stan zapasów / przychody ze sprzedaży)*365

min

5

3

wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach

(przeciętny stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług/przychody ze sprzedaży)*365

min

29

22

Wskaźniki zadłużenia i płynności

Nazwa wskaźnika

Formuła obliczeniowa

Wartość pożądana

31.12.2020

31.12.2019

stopa zadłużenia ogółem

zobowiązania (zadłużenie) ogółem / aktywa ogółem

0,3 - 0,5

0,51

0,68

pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym i rezerwami długoterminowymi

(kapitał własny + rezerwy długoterminowe) / aktywa trwałe

max

0,65

0,45

trwałości struktury finansowej

(kapitał własny + zobowiązania długoterminowe + rezerwy długoterminowe) / aktywa ogółem

max

0,51

0,33

wskaźnik płynności bieżącej

(aktywa obrotowe - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) / zobowiązania krótkoterminowe - kredyty krótkoterminowe

1,5 - 2,0

0,80

1,21

wskaźnik płynności szybkiej

(aktywa obrotowe - zapasy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) / zobowiązania krótkoterminowe- kredyty krótkoterminowe

0,8 - 1,2

0,72

1,16

wskaźnik płynności gotówkowej

środki pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe - kredyty krótkoterminowe

0,8 - 1,2

0,23

0,32Dane uzupełniające do wyliczenia wskaźników finansowych

Pozycja

BZ - 2020

BZ BZ - 2019

BZ - 2018

Aktywa

382 435

368 570

289 083

średnioroczny stan aktywów

375 503

328 827

290 118

Kapitały własne

186 324

116 171

113 175

średnioroczny stan kapitałów własnych

151 248

114 673

121 180

Należności z tytułu dostaw i usług

46 121

33 946

31 158

przeciętny stan należności z tytułu dostaw i usług

40 034

32 552

30 305

Zapasy

8 294

4 210

3 514

przeciętny stan zapasów

6 252

3 862

3 409

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

45 536

24 788

24 114

przeciętny stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług

35 162

24 451

28 162


W 2020 roku Grupa EMC kontynuowała inwestycje rozpoczęte w latach poprzednich oraz realizowano nowe – wynikające ze zobowiązań inwestycyjnych powstałych w momencie nabywania kolejnych jednostek. EMC Instytut Medyczny SA jest zobowiązana do wywiązywania się z umownych zobowiązań niezależnie od czynników wewnętrznych a przede wszystkim zewnętrznych, wynikających z sytuacji gospodarczej przekładającej się na zamożność społeczeństwa i sytuację finansową NFZ – głównego odbiorcy usług.


Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2020 roku wzrosła w porównaniu do dnia 31 grudnia 2019 z 368.570 tys. zł do 382.435 tys. zł do. zł tj. o 13.865 tys. zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku udział zobowiązań w finansowaniu działalności Grupy EMC, mierzony wskaźnikiem ogólnego zadłużenia (liczonym jako iloraz zobowiązań ogółem i sumy aktywów ogółem) wyniósł 0,51 (0,68 na dzień 31 grudnia 2019 roku).

II.3 WYBRANE DANE FINANSOWE EMC IM SA


WYBRANE DANE FINANSOWE ZA OKRES:

01.01.2020-31.12.2020

01.01.2019-31.12.2019

01.01.2020-31.12.2020

01.01.2019-31.12.2019

W TYS. PLN

W TYS. PLN

W TYS. EUR

W TYS. EUR

1

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

172 592

167 922

38 575

39 035

2

Zysk/strata z działalności operacyjnej

-4 373

-7 315

-977

-1 700

3

Zysk/Strata brutto

-8 906

-13 313

-1 991

-3 095

4

Zysk/Strata netto

-8 906

-13 152

-1 991

-3 057

5

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

8 751

-3 709

1 956

-862

6

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-24 379

-32 095

-5 449

-7 461

7

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

16 964

43 718

3 792

10 163

8

Przepływy pieniężne netto razem

1 336

7 914

299

1 840

9

Średnioważona liczba akcji (szt.)

22 188 646

13 480 487

22 188 646

13 480 487

10

Zysk(strata) na jedną akcję w PLN/ EUR

-0,4014

-0,9756

-0,0897

-0,2268

11

EBITDA (zysk/strata operacyjna + amortyzacja)

1 517

(655)

339

-152

WYBRANE DANE FINANSOWE NA DZIEŃ:

01.01.2020-31.12.2020

01.01.2019-31.12.2019

01.01.2020-31.12.2020

01.01.2019-31.12.2019

W TYS.PLN

W TYS.PLN

W TYS.EUR

W TYS.EUR

12

Aktywa razem

285 177

259 887

61 796

61 028

13

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

123 570

166 406

26 777

39 076

14

Zobowiązania długoterminowe

56 405

129 666

12 223

30 449

15

Zobowiązania krótkoterminowe

55 870

28 559

12 107

6 706

16

Kapitał własny

161 607

93 481

35 019

21 952

17

Kapitał zakładowy

88 755

88 755

19 233

20 842

18

Wartość księgowa na jedną akcję w PLN/EUR

7,28

6,93

1,58

1,63


Średnie kursy wymiany złotego w okresie objętym sprawozdaniem finansowym w stosunku do EUR, ustalane przez NBP.


Kurs obowiązujący na dzień 31 grudnia 2020 roku
1 EUR = 4,6148 PLN

Średni kurs obowiązujący w okresie 2020 roku 1 EUR = 4,4742PLN

Kurs obowiązujący na dzień 31 grudnia 2019 roku 1 EUR = 4,2585 PLN

Średni kurs obowiązujący w okresie 2019 roku 1 EUR = 4,3018PLN


II.4 PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE EMC IM SA

Aktywa (w tys. PLN)

Pozycja

Nota JSF

Na dzień
31 grudnia

2020 roku

Na dzień
31 grudnia

2019 roku

A. Aktywa trwałe


250 406

196 862

I. Wartości niematerialne i prawne

5

4 095

3 849

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych


-

-

2. Wartość firmy


908

1 140

3. Inne wartości niematerialne i prawne


2 068

2 445

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne


1 119

264

II. Rzeczowe aktywa trwałe

6

56 974

45 950

1. Środki trwałe


48 264

39 371

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)


1 684

1 899

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej


33 082

29 708

c) urządzenia techniczne i maszyny


2 261

1 626

d) środki transportu


60

220

e) inne środki trwałe


11 177

5 918

2. Środki trwałe w budowie


8 477

6 163

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie


233

416

III. Należności długoterminowe


-

-

IV. Inwestycje długoterminowe

10

187 185

145 447

1. Nieruchomości


33 159

33 987

2. Wartości niematerialne i prawne


-

-

3. Długoterminowe aktywa finansowe


154 026

111 460

a) w jednostkach powiązanych


154 026

111 460

- udziały lub akcje

42

98 577

76 677

- inne papiery wartościowe


-

-

- udzielone pożyczki

41

38 783

34 783

- inne długoterminowe aktywa finansowe

41

16 666

-

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale


-

-

c) w pozostałych jednostkach


-

-

4. Zaliczki na majątek finansowy


-

-

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

11

2 152

1 616

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego


2 152

1 616

2. Inne rozliczenia międzyokresowe


-

-

B. Aktywa obrotowe


34 771

63 025

I. Zapasy

7

1 745

1 159

1.Materiały


1 745

1 159

2.Półprodukty i produkty w toku


-

-

3.Produkty gotowe


-

-

4.Towary


-

-

5. Zaliczki na dostawy


-

-

II. Należności krótkoterminowe

8,9

20 443

22 946

1. Należności od jednostek powiązanych


395

8 474

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:


395

8 474

- do 12 miesięcy


395

8 474

- powyżej 12 miesięcy
b) inne


-

-

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale


-

-

3. Należności od pozostałych jednostek


20 048

14 472

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:


18 362

12 401

- do 12 miesięcy


18 362

12 401

- powyżej 12 miesięcy


-

-

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń


617

1 078

c) inne


1 063

986

d) dochodzone na drodze sądowej


6

7

III. Inwestycje krótkoterminowe


12 145

38 663

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe


12 145

38 663

a) w jednostkach powiązanych

10

-

27 833

- udziały lub akcje


-

-

- inne papiery wartościowe


-

-

- udzielone pożyczki

41

-

-

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe


-

27 833

b) w pozostałych jednostkach

10

2

-

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe


2

-

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

34

12 143

10 830

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach


12 120

8 906

- inne środki pieniężne


23

1 924

- inne aktywa pieniężne


-

-

2. Inne inwestycje krótkoterminowe


-

-

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

11

438

257

Aktywa razem


285 177

259 887


Pasywa (w tys. PLN)

Pozycja

Nota JSF

Na dzień
31 grudnia

2020 roku

Na dzień
31 grudnia

2019 roku

A. KAPITAŁ WŁASNY


161 607

93 481

I. Kapitał podstawowy

12

88 755

88 755

II. Kapitał zapasowy


57 411

57 411

III. Kapitał rezerwowy

12

77 032

-

IV. Środki z emisji akcji


-

-

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych


(52 685)

(39 533)

VI. Zysk (strata) netto

14

(8 906)

(13 152)

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania


123 570

166 406

I. Rezerwy na zobowiązania


9 910

7 869

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

33

2 152

1 616

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

15

5 459

4 809

- długoterminowa


1 017

862

- krótkoterminowa


4 442

3 947

3. Pozostałe rezerwy

15

2 299

1 444

- długoterminowe


-

-

- krótkoterminowe


2 299

1 444

II. Zobowiązania długoterminowe

16

56 405

129 666

1. Wobec jednostek powiązanych

41

53 056

128 000

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale


-

-

3. Wobec pozostałych jednostek


3 349

1 666

a) kredyty i pożyczki


-

-

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych


-

-

c) inne zobowiązania finansowe


3 349

1 666

d) inne


-

-

III. Zobowiązania krótkoterminowe

13,17, 41

55 870

28 559

1. Wobec jednostek powiązanych


28 984

6 522

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:


1

423

- do 12 miesięcy


1

423

- powyżej 12 miesięcy


-

-

b) inne

13,17,41

28 983

6 099

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale


-

-

3. Wobec pozostałych jednostek


26 828

21 876

a) kredyty i pożyczki

13

-

1 499

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych


-

-

c) inne zobowiązania finansowe


1 212

631

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:


13 944

8 942

- do 12 miesięcy


13 944

8 942

- powyżej 12 miesięcy


-

-

e) zaliczki otrzymane na dostawy


-

-

f) zobowiązania wekslowe


-

-

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń


3 947

3 865

h) z tytułu wynagrodzeń


3 845

3 322

i) inne


3 880

3 617

4. Fundusze specjalne

18

58

161

IV. Rozliczenia międzyokresowe

19

1 385

312

1. Ujemna wartość firmy


-

-

2. Inne rozliczenia międzyokresowe


1 385

312

- długoterminowe


197

122

- krótkoterminowe


1 188

190

Pasywa razem


285 177

259 887


Na dzień 31 grudnia 2020 r. wartość aktywów trwałych wyniosła 250.406 tys. zł (87,81% aktywów ogółem) i zwiększyła się o 53.544 tys. zł w stosunku do stanu na koniec roku 2019.

Aktywa obrotowe na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiły ogółem 34.771 tys. zł (12,19% aktywów ogółem) i w porównaniu do roku 2019 ich wartość spadła o 28.254 tys. zł.

Największy nominalny wzrost o 41.738 tys. dotyczył inwestycji długoterminowych, który dotyczył zakupu długoterminowych bonów korporacyjnych. Jednocześnie spadek inwestycji krótkoterminowych o 26.518 dotyczył sprzedaży krótkoterminowych bonów korporacyjnych.

Ogółem stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł 123.570 tys. zł (43 % pasywów ogółem) i w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku uległ zmniejszeniu o 42.836 tys. zł.

Poziom zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji dłużnych papierów wartościowych uległ zmniejszeniu ogółem o 53.559 tys. zł (w tym wobec jednostek powiązanych spadek wynosił o 52.060 tys. zł, wobec pozostałych jednostek uległ zmniejszeniu o 1.499 tys. zł). Zobowiązania z tytułu leasingu wzrosły o 2.264 tys. zł.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług na 31 grudnia 2020 roku w kwocie 13.945 tys. zł były wyższe niż na 31.12.2019 o 4.580 tys. zł.


Struktura przychodów (w tys. PLN)

Pozycja


01.01.2020-31.12.2020

01.01.2019-31.12.2019

struktura 2020

struktura 2019

dynamika

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:


172 592

167 922

96,31%

97,01%

102,78%

Przychody netto ze sprzedaży produktów


172 592

167 922

96,31%

97,01%

102,78%

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów


Pozostałe przychody operacyjne


3 385

1 184

1,89%

0,68%

285,90%

Przychody finansowe


3 228

3 989

1,80%

2,30%

80,92%
Razem przychody


179 205

173 095

100,00%

100,00%

103,53%Struktura przychodów ze sprzedaży wg odbiorców usług (w tys. PLN)

Pozycja

2020 rok

2019 rok

NFZ

119 443

69,21%

103 509

61,64%

Klienci komercyjni

44 881

26,00%

51 489

30,67%

Towarzystwa ubezpieczeniowe

4 068

2,36%

8 274

4,93%

Pozostałe przychody

4 200

2,43%

4 640

2,76%

Ogółem

172 592

100%

167 922

100%

W tym od jednostek powiązanych

3 141

1,82%

3 344

1,99%Zestawienie kosztów (w tys. PLN)

Pozycja01.01.2020-31.12.2020

01.01.2019-31.12.2019

struktura 2020

struktura 2019

dynamika

Koszty działalności operacyjnej


178 002

175 563

94,63%

94,18%

101,39%

Amortyzacja


5 890

6 660

3,13%

3,57%

88,44%

Zużycie materiałów i energii


20 085

16 869

10,68%

9,05%

119,06%

Usługi obce


75 234

78 055

39,99%

41,87%

96,39%

Podatki i opłaty


1 204

949

0,64%

0,51%

126,87%

Wynagrodzenia


62 571

60 439

33,26%

32,42%

103,53%

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia


10 405

9 967

5,53%

5,35%

104,39%

Pozostałe koszty rodzajowe


2 613

2 624

1,39%

1,41%

99,58%

Wartość sprzedanych towarów i materiałów


Pozostałe koszty operacyjne


2 348

858

1,25%

0,46%

273,66%

Koszty finansowe


7 761

9 987

4,13%

5,36%

77,71%
Razem koszty


188 111

186 408

100,00%

100,00%

100,91%

Przychody ze sprzedaży za rok 2020 wyniosły 178.002 tys. zł i były o 4.670 tys. zł wyższe od osiągniętych w roku 2019.

Koszty działalności operacyjnej r/r wzrosły o 2.439 tys. zł.

Na wzrost ten zasadniczy wpływ miały wyższe koszty pracy z tytułu umów o pracę oraz koszty zużycia materiałów i energii.

Koszty finansowe zmalały w stosunku do roku 2019 o 2.226 co stanowi spadek o 22,29%.

W strukturze kosztów nie zanotowano istotnych różnic w porównaniu do roku 2019 – nadal koszty działalności operacyjnej stanowią prawie 94,50% kosztów ogółem.


Wskaźniki finansowe istotne dla oceny sytuacji finansowej Emitenta

Wskaźniki rentowności

Nazwa wskaźnika

Formuła obliczeniowa

Wartość pożądana

01.01.2020-31.12.2020

01.01.2019-31.12.2019

rentowność sprzedaży brutto

zysk brutto / przychody netto ze sprzedaży

max

-10,05%

-7,93%

rentowność sprzedaży netto

zysk netto/ przychody netto ze sprzedaży

max

-10,36%

-7,83%

rentowność majątku (ROA)

Zysk netto / średnioroczny stan aktywów

max

-5,67%

-5,55%

rentowność kapitału własnego (ROE)

zysk netto/średnioroczny stan kapitału własnego

max

-8,20%

-14,12%


Wskaźniki sprawności wykorzystania zasobów

Nazwa wskaźnika

Formuła obliczeniowa

Wartość pożądana

01.01.2020-31.12.2020

01.01.2019-31.12.2019

wskaźnik rotacji należności w dniach

(przeciętny stan należności z tytułu dostaw i usług/ przychody ze sprzedaży)*365

min

46

33

wskaźnik rotacji zapasami w dniach

(średni stan zapasów / przychody ze sprzedaży)*365

min

5

3

wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach

(przeciętny stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług/przychody ze sprzedaży)*365

min

54

21

Wskaźniki zadłużenia i płynności


Nazwa wskaźnika

Formuła obliczeniowa

Wartość pożądana

31.12.2020

31.12.2019

stopa zadłużenia ogółem

zobowiązania (zadłużenie) ogółem / aktywa ogółem

0,3 - 0,5

0,43

0,64

pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym i rezerwami długoterminowymi

(kapitał własny + rezerwy długoterminowe) / aktywa trwałe

max

0,65

0,49

trwałości struktury finansowej

(kapitał własny + zobowiązania długoterminowe + rezerwy długoterminowe) / aktywa ogółem

max

0,77

0,87

wskaźnik płynności bieżącej

(aktywa obrotowe - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) / zobowiązania krótkoterminowe - kredyty krótkoterminowe

1,5 - 2,0

1,28

2,99

wskaźnik płynności szybkiej

(aktywa obrotowe - zapasy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) / zobowiązania krótkoterminowe- kredyty krótkoterminowe

0,8 - 1,2

1,18

1,46

wskaźnik płynności gotówkowej

środki pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe - kredyty krótkoterminowe

0,8 - 1,2

0,45

0,52Dane uzupełniające do wyliczenia wskaźników finansowych

Pozycja

BZ – 2020

BZ BZ – 2019

BZ - 2018

Aktywa

285 177

259 887

214 045

średnioroczny stan aktywów

272 532

236 966

217 317

Kapitały własne