31 marca 2021r


Oświadczenie Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA

o wyborze firmy audytorskiej


Rada Nadzorcza Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny SA niniejszym oświadcza, że w dniu 6 kwietnia 2018 podczas posiedzenia Komitetu Audytu (dalej KA) uchwałą nr 01/04/2018 KA przyjęto politykę i procedurę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badań i przeglądów rocznych i okresowych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółki EMC Instytut Medyczny SA. Wspomniana polityka w §3 zawiera zapisy dotyczące świadczenia na rzecz Spółki innych usług niebędących badaniem. Polityka jest przez Spółkę stosowana z należytą starannością i wybór firmy audytorskiej został dokonany w oparciu zapisy tam zawarte.


Rada Nadzorcza oświadcza, że Spółka przestrzega obowiązujących prawem przepisów związanych z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.


Rada Nadzorcza Spółki EMC Instytut Medyczny SA oświadcza w dniu 25 czerwca 2020 roku. podjęła uchwałę o wyborze firmy Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie do zbadania sprawozdania finansowego Spółki EMC Instytut Medyczny SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy EMC Instytut Medyczny SA za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2020 roku oraz do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki EMC Instytut Medyczny SA oraz śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy EMC Instytut Medyczny SA za okresy 6 miesięcy kończące się dnia 30 czerwca 2020 roku.

Rada Nadzorcza Spółki EMC Instytut Medyczny SA oświadcza również, że firma audytorska – Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie – spełnia warunki bezstronności i niezależności niezbędne do prawidłowego sporządzenia sprawozdania z badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami wykonywania zawodu i zawodu i zasadami etyki zawodowej. Natomiast wybór firmy audytorskiej dokonany został zgodnie z przepisami oraz obowiązującą Polityką.Rada Nadzorcza EMC Instytut Medyczny SA

Václav Jirků Przewodniczący Rady Nadzorczej

Martin Hrežo
Członek Rady Nadzorczej

Michał Hulbój
Członek Rady Nadzorczej

David Soukup
Członek Rady Nadzorczej

Karol Wajde
Członek Rady Nadzorczej