31 marca 2021r


Oświadczenie Rady Nadzorczej EMC Instytut Medyczny SA


– wydane na podstawie art. 70 ust. 1 pkt 8 oraz art. 71 ust. 1 pkt 8
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskimRada Nadzorcza Spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny SA niniejszym oświadcza, że:


przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu,
w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
Rada Nadzorcza EMC Instytut Medyczny SA

Václav Jirků Przewodniczący Rady Nadzorczej

Martin Hrežo
Członek Rady Nadzorczej

Michał Hulbój
Członek Rady Nadzorczej

David Soukup
Członek Rady Nadzorczej

Karol Wajde
Członek Rady Nadzorczej