teleporady

Poradnia Medycyny Sportowej

ul. Łowiecka 24 Wrocław lek. Tomasz Chmielewski
rejestracja: 71 71 17 411

Medycyna sportowa jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy lekarskiej, obejmującą całość procesów dokonujących się w organizmie człowieka pod wpływem aktywności fizycznej lub jej braku. Zadaniem medycyny sportowej jest sprawowanie opieki medycznej nad człowiekiem aktywnym ruchowo. Zajmuje się nie tylko zawodnikami, ale wszystkimi osobami aktywnymi fizycznie oraz tymi, którzy powinny być aktywne fizycznie bez względu na wiek i stopień zaawansowania treningowego.

W ramach poradni medycyny Sportowej  prowadzimy badania wstępne (badania do „licencji”), okresowe i kontrolne dzieci i młodzieży do ukończenia 21 roku życia uprawiających dany sport oraz zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia. Badamy zawodników wszystkich dyscyplin, także zawodników klasy mistrzowskiej.

Wydawane w Poradni orzeczenia są honorowane przez wszystkie Związki Sportowe w Polsce.

Jeśli uprawiasz sport regularnie, lubisz aktywność fizyczną lub dopiero chcesz zacząć regularne treningi sprawdź gotowość swojego organizmu na sportowe wyzwania u lekarza medycyny sportowej.

Specjalista w poradni medycyny sportowej oceni czy twój organizm jest dobrze przygotowany do różnych form aktywności fizycznej, podda ocenie układ oddechowy, sercowo-naczyniowy i układ ruchu. Dzięki temu zminimalizujesz zagrożenia dla zdrowia i ryzyko kontuzji. Uprawianie sportu będzie bezpieczniejsze.

Zakres działań medycyny sportowej obejmuje:

kwalifikację do bezpiecznego uprawiania sportu, która ma wykluczyć ewentualne przeciwwskazania zdrowotne do obciążenia wysiłkiem
okresowe badania kontrolne osób uprawiających sport, umożliwiające wykrycie ewentualnych zmian zachodzących w organizmie pod wpływem uprawiania określonej dyscypliny sportu (w przypadku dzieci i młodzieży badania takie należy, zgodnie z polskim prawem, przeprowadzać co 6 miesięcy)
dostosowywanie metod żywienia i treningu osób aktywnych fizycznie (+ ewentualna suplementacja, która zawsze powinna być uzupełnienie, prawidłowo zbilansowanej diety)
kontrole efektów stosowanych metod treningowych
walkę z niedozwolonym wspomaganiem zdolności wysiłkowych organizmu czyli dopingiem
zapobieganie kontuzjom i urazom poprzez poprawę wzorców ruchowych
leczenie urazów powstałych w wyniku uprawiania sportu (ostrych i przewlekłych)
rehabilitację i odnowę biologiczną

Usługi:

Badania wstępne i okresowe zawodników do 23 roku życia wraz z wydaniem orzeczenia:

Celem badań w poradni medycyny sportowej jest sprawowanie nadzoru medycznego nad zawodnikiem i wczesna reakcja na pojawiające się zagrożenia, wynikające z obciążania organizmu wysiłkiem fizycznym. Rzadko spotyka się sytuacje, w których wysiłek fizyczny musi zostać ograniczony lub zaniechany (zazwyczaj tylko do czasu wykonania zaleconych badań i konsultacji). O wiele częściej formułowane są zalecenia dotyczące wzbogacenia treningu specjalistycznego o trening uzupełniający (ogólnorozwojowy) mający na celu korektę zaburzeń wzorców ruchowych wynikających ze specyfiki dyscypliny (np. jednostronność ćwiczeń i nadmierna dominacja pewnych grup mięśniowych).

badanie przeprowadzane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń i w przypadku pozytywnego wyniku kończy się odpowiednim wpisem do książeczki zdrowia sportowca
dzieci i młodzież do 18 roku życia zgłaszają się na badanie z opiekunem prawnym (w przypadku zgłoszenia się z inną osobą, np. trenerem, rodzeństwem wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego na przeprowadzenie badania lekarskiego)
w większości dyscyplin sportowych wymagane jest posiadanie aktualnych badań (badanie ogólne moczu, OB, morfologia, stężenie glukozy we krwi, EKG spoczynkowe) – badania powinny być wykonane w przeciągu ostatnich 12 miesięcy
istnieje możliwość wykonania badań w naszym ośrodku (badanie EKG w dniu wizyty, na badania laboratoryjne należy zgłosić się w dniu poprzedzającym konsultację lekarską)
w szczególnych sytuacjach wymagane będzie poszerzenie listy badań (np. w sportach walki co 2 lata należy przeprowadzić konsultację neurologiczną z badaniem EEG, a w przypadku dyscyplin „kontaktowych” typu zapasy, judo, taekwondo, boks, MMA oznaczyć antygen HBs, przeciwciała HCV i HIV)
zgłaszając się na konsultację należy dostarczyć dokumentację medyczną dotyczącą przebytych urazów, hospitalizacji i poważniejszych zdarzeń medycznych – w przypadku znacznego zaawansowania chorób przewlekłych (ciężka astma oskrzelowa, poważna wada wzroku, wady serca, nadciśnienie tętnicze, padaczka, schorzenia reumatologiczne) niezbędne będzie pisemne dopuszczenie zawodnika do treningów przez lekarza prowadzącego
w trakcie konsultacji przeprowadzone będzie badanie ogólnolekarskie i dokładne badanie narządu ruchu wymagające wykonania podstawowych ćwiczeń (przysiad, stanie na 1 nodze, pompka) – prosimy o dostosowanie stroju do specyfiki badania
badanie powinno być wykonywane co 6 miesięcy + dodatkowo po poważnych urazach narządu ruchu, urazach głowy, utratach przytomności i porażkach przez nokaut

Kwalifikacja do bezpiecznego uprawiania sportu przez osoby nie wymagające „licencji sportowej”:

Zapraszamy osoby nie objęte obowiązkiem ustawowym regularnego wykonywania badań okresowych: osoby podejmujące aktywność fizyczną (zwłaszcza po 40 roku życia i / lub leczące się z powodu schorzeń przewlekłych), osoby poddawane regularnym obciążeniom treningowym bez względu na stopień zaawansowania i staż treningowy, osoby planujące przeprowadzić redukcję masy ciała w oparciu o ćwiczenia fizyczne, dzieci i młodzież z tzw. niedbałą postawą ciała.

Zapraszamy do współpracy m.in. kluby fitness, stowarzyszenia, kluby biegowe / triathlonowe, szkoły tańca.

w większości przypadków do wydania orzeczenia konieczna jest realizacja 2 wizyt (wizyta pierwsza: wywiad, badanie lekarskie i indywidualne określenie zaleconych badań i konsultacji specjalistycznych; wizyta kolejna: ocena wyników badań / konsultacji, określenie ewentualnych ograniczeń w procesie treningowym)
istnieje możliwość objęcia stałą opieką medyczną (okresowe badania wg indywidualnie ustalonego schematu, nadzór nad progresją obciążeń, doradztwo żywieniowe i zindywidualizowany schemat suplementacji)

Żywienie i suplementacja:

Naszym celem jest ustalenie zapotrzebowania na podstawowe składniki pokarmowe (liczymy makra) i ich dobowa dystrybucja w oparciu o indywidualny plan treningowy.
W uzasadnionych przypadkach planujemy suplementację wspomagającą procesy treningowe, regeneracyjne i optymalizującą wyniki sportowe.

realizacja w/w celów wymaga minimum 2 wizyt lekarskich w trakcie których, w oparciu o wywiad, badanie lekarskie, ustalenie celów treningowych ustalamy listę niezbędnych do wykonania badań laboratoryjnych, dokonujemy ich oceny i formułujemy zalecenia
 w obszarze naszego zainteresowania znajdują się również osoby aktywne fizycznie leczące się z powodu chorób przewlekłych (cukrzyca, choroby tarczycy, nietolerancje pokarmowe), stosujące diety (wegetariańskie, bezglutenowe, eliminacyjne)
wspomagamy leczenie „nowych” jednostek chorobowych (zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne) – zespół przeciekającego jelita, kandydoza przewodu pokarmowego, zespół wyczerpanych nadnerczy

Profilaktyka urazów i kontuzji:

Wychodzimy z założenia, że u podstaw większości uszkodzeń narządu ruchu leżą zaburzenia posturalne (zwiększona lordoza lędźwiowa, kolana „uciekające” do środka, obniżenie łuków przyśrodkowych stóp, skrócenia mięśni) i nieprawidłowe wzorce ruchowe (brak stabilizacji centrum, nieprawidłowa kolejność aktywacji mięśni, restrykcje ruchowe). W celu minimalizacji ryzyka urazu dokonujemy oceny funkcjonalnej w oparciu o testy wywodzące się m.in. z koncepcji FMS i testy specyficzne dla podejmowanych form ruchu.

proponowany przez nas program profilaktyki opiera się na doborze zindywidualizowanego zestawu ćwiczeń i konsekwentnej realizacji założonych celów
zakładamy regularność wizyt w odstępach 2-8 tygodniowych w celu oceny jakości wzorców ruchowych i wprowadzania progresji obciążeń
nasze zalecenia nie zastępują konsultacji ani nadzoru trenera danej dyscypliny – ich celem jest współpraca z całym zespołem i ułatwienie lub  umożliwienie budowania coraz bardziej zaawansowanych wzorców ruchowych (techniki sportowej)

Rehabilitacja i powrót do pełnej aktywności sportowej:

Aktywność ruchowa nieodłącznie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem uszkodzeń narządu ruchu (kości, stawów, tkanek miękkich). Celem medycyny sportowej jest  pomoc w jak najszybszym powrocie do pełnej aktywności ruchowej i minimalizacja ryzyka urazów „wtórnych”. Należy pamiętać, że uraz narządu ruchu rzadko jest przeciwwskazaniem do podejmowania jakiejkolwiek aktywności ruchowej – zazwyczaj konieczna jest tylko jej modyfikacja i wprowadzenie okresowych ograniczeń. W większości przypadków proces usprawniania powinien rozpocząć się natychmiast po urazie – dotyczy to także tak prostych urazów jak skręcona kostka, uszkodzenia mięśni. To właśnie one, często bagatelizowane, mogą być źródłem długotrwałych problemów i ponawiających się urazów.

w przypadku osób po zabiegach operacyjnych (klasycznych i artroskopowych) podstawą naszego działania są wytyczne lekarza przeprowadzającego zabieg, które powinny zostać zawarte w karcie informacyjnej leczenia lub w oddzielnych zaleceniach
w przypadku osób wymagających unieruchomienia (opatrunek gipsowy, orteza) planujemy proces treningowy utrzymujący w sprawności pozostałe obszary ciała
w przypadku przewlekłych dolegliwości bólowych narządu ruchu (m.in. łokieć tenisisty, bóle kolan, bóle w ok. ścięgna Achillesa, bóle barku i dolnego odcinka kręgosłupa) planujemy indywidualny proces treningowy w oparciu o schemat: diagnoza biomechaniczna lub funkcjonalna, określenie obszarów dysfunkcyjnych, stopniowe zwiększanie obciążeń w prawidłowych wzorcach ruchowych
formułujemy zalecenia treningowe z uwzględnieniem specyfiki dyscypliny

Koszt konsultacji: 110 zł

 

Informacja i rejestracja

"