Leczenie endometriozy

Leczenie endometriozy

Endometrioza (gruczolistość macicy, wędrująca śluzówka macicy) jest chorobą, w której komórki błony śluzowej macicy przemieszczają się w głąb organizmu zamiast go opuścić. W konsekwencji tworzą się guzki, które krwawią zgodnie z cyklem menstruacyjnym , na skutek czego pojawiają się stany zapalne, zrosty i torbiele, które z czasem prowadzą do niepłodności.

Oferujemy diagnostykę i leczenie endometriozy nowoczesnymi metodami. Wszystkie zabiegi wykonujemy przezpochwowo.

Diagnostyka endometriozy

Laparoskopia diganostyczna TVL - minimalnie inwazyjna, dokładna diagnostyka endometriozy, bez blizn, bez narkozy (zabieg przezpochwowy)

TVL (ang. trans vaginal laparo­sco­phy) jest techniką, która może zrewo­lu­cjo­ni­zować diagno­stykę endome­triozy. Jest to krótki, 30 minutowy zabieg, nie wymaga­jący narkozy, ani nie pozosta­wia­jący blizn. Pacjentka nie musi po nim pozostawać w szpi­talu. W trakcie tego zabiegu nasz lekarz, małą kamerką, przebija się przez tylną ścianę pochwy i sprawdza dokładnie całą miednicę mniejszą i oko­lice pod kątem endometriozy.

Zalety TVL

Znieczulenie miejscowe - TVL może być przepro­wa­dzona w znie­czu­leniu miejsco­wym, dla kobiet mających tendencję do sil­nego streso­wania się możemy zasto­sować podtlenek azotu (gaz rozweselający).
Żadnych blizn -  w zabiegu TVL kamera jest wprowa­dzana do brzucha przez tylną ścianę pochwy. Nie pozostawia żadnych widocz­nych blizn.
Tylko kilka godzin w szpitalu - sam zabieg trwa 30 minut, maksy­malnie kilka godzin po zabiegu pacjentka może wyjść do domu.
Lepsza widoczność - zmiany endome­trialne są za­nu­rzone w cieczy (sól fizjo­lo­gicz­na), dzięki czemu są le­piej widoczne.

 

Leczenie endometriozy:

Wycinanie ognisk endometriozy (zabieg przezpochwowy)

Ta technika wymaga większego wysiłku i zrę­cz­ności ze strony lekarza. Pozwala skutecznie pozbyć się ognisk choroby, jednak w jej wyniku powstają bardziej rozległe "rany", które podczas gojenia mogą tworzyć większe zrosty. Wycięcie endome­triozy stosuje się głównie przy ogniskach na otrzew­nej. Wycięcie ognisk endome­trial­nych jest trudne i okale­cza­jące, zwłaszcza z powierzchni jajnika, macicy lub w przy­padku powierz­chow­nych, małych zmian na je­li­cie, moczo­wo­dzie, wątrobie lub przepo­nie. Jest to jednak jedyna możliwa technika, jeżeli chodzi o endo­me­triozę głęboko nacie­ka­jącą (na przykład w prze­strzeni odbytniczo-pochwowej).

Zalety:

mniejsze ryzyko wznowy
technika z wyboru przy endometriozie głęboko naciekającej

 

Waporyzacja przy użyciu noża plazmowego (zabieg przezpochwowy)

Wapory­­zacja polega na od­pa­ro­­wa­­niu tkanki przy użyciu noża plazmo­­wego nowej generacji. Pozwala precy­­zyjnie pozbyć się samego ogniska endome­­triozy bez zbędnego margi­­nesu. Dodat­kową korzy­ścią wapory­­zacji jest efekt powierz­ch­niowej koagu­­lacji (na grubość 0,2mm), poniżej tkanka pozostaje niena­­ru­­szona. Używamy noża plazmo­­wego do usu­­wania endome­­triozy z powierzchni jajni­ków, macicy, jelita, wątroby, przepony. W ten sposób zacho­­wu­­jemy także maksy­­malną rezerwę jajni­­kową. Taka technika pozwala na mi­­ni­­malny ubytek krwi w trakcie zabiegu, bardzo szybkie dojście pacjentki do siebie oraz zmini­­ma­­li­­zo­­wanie ryzyka powsta­­wania zrostów.

Zalety:

technika oszczędzająca tkanki leżące pod ogniskami endometriozy
bezpieczna
ryzyko nawrotów porównywalnie niskie jak przy wycinaniu zmian
brak krwawienia
mniejsze ryzyko powstania zrostów
oszczędzenie rezerwy jajnikowej

Zabiegi wykonujemy korzystając z najnowocześniejszego sprzętu medycznego:

Nóż plazmowy J-Plasma

Jesteśmy 14-stą kliniką na świecie, która przeprowadza zabiegi tą właśnie plazmą. Nóż J-Plasma jest zaawansowanym urządzeniem energetycznym, łączącym w sobie unikalne właściwości plazmy zimnego helu z energią RF. Helium plazmowe koncentruje energię RF w celu zwiększenia kontroli nad tkanką, umożliwiając wysoki poziom precyzji oraz eliminując wszelkie uszkodzenia w jej obrębie.

J-Plasma zwiększa możli­­wości lekarza podczas zabiegu usuwania endome­­triozy oraz pozbycia się przewle­­kłego bólu, co w kon­se­­kwencji prowadzi do zm­nie­j­szenia stanu zapal­nego. Niewą­t­pliwą zaletą noża jest również bardzo szybkie gojenie poope­­ra­­cyjne. Ingerencja noża wgłąb tkanki nie przekracza 0,2 mm.

Unikalność noża J-Plasmę na tle innych noży plazmowych:

działanie plazmy oparte jest na zimnych helu z energią RF
efekt zimnej plazmy minimalizuje uszkodzenie pobliskich zdrowych tkanek
końcówka 30°-kątowa, która może być obracana o 360°, umożliwia dotarcie urządzenia do najtrudniejszych miejsc zaatakowanych endometriozą
bardzo efektywna waporyzacja oraz precyzyjne wycinanie
wysuwane ostrze w końcówce noża zwiększa uniwersalność narzędzia oraz kontrolę energii (lekarz ma 2 urządzenia w jednym)
uchwyty pistoletowy z regulacją energii jest niewątpliwym ułatwieniem dla lekarza operującego, zwłaszcza przy długich, wyczerpujących zabiegach

Ogólne zalety noża plazmowego:

tnie tkanki ze zmianami chorobowymi z dużo większą precyzją niż skalpel
całkowicie bezpieczne i bezkrwawe usuwanie endometriozy
po jego użyciu nie występują ani obrzęki pooperacyjne, ani rany analogiczne
pozwala lekarzowi kontrolować głębokość nacięć i docierać do endometriozy przy delikatnych narządach
minimalny efekt rozprzestrzeniania termicznego na tkanki leżące w najbliższym sąsiedztwie
usuwa chore tkanki, nie naruszając tych zdrowych, a także osusza powierzchnie sączące
przyspiesza powrót do zdrowia pacjentek

Laser diodowy półprzewodnikowy SWING 1470nm

Laser Swing 1.5um, opracowany przez firmę Metrum Cryoflex w pro­­gramie innowa­­cy­j­nych Techno­­logii UE, jest najba­r­dziej zaawa­n­sowanym techni­cz­nie i jednocześnie uniwe­r­salnym narzę­­dziem. Jest to pierwszy polski laser z dłu­­go­­­ścią fali 1470nm. Dużą zaletą narzę­­dzia jest bezpieczne dla wzroku widmo promieniowania, co oznacza, że le­­karz nie musi stosować okularów ochro­n­nych w trakcie wykony­­wania zabiegu usuwania endome­­triozy. Ten z pozoru drobny szczegół ma duży wpływ na ko­m­fort pracy podczas opera­­cji. Wielką zaletą lasera jest również możli­­wość przepro­­wa­­dzenia zabiegu w śro­­do­­wisku wodnym! Jakość obrazu jest wówczas najle­p­sza, a ope­­rator jest w stanie zauważyć nawet najmniejszą endome­­trialną zmianę.

Zalety stosowania lasera Swing w ginekologii:

precyzja - małe pole działania (plamka), płytka i kontrolowana głębokość penetracji
bezpieczeństwo - brak krwawienia i strupów przy zamykaniu naczyń krwionośnych i limfatycznych (możliwość leczenia pacjentek ze skłonnościami do krwotoków)
sterylność
mała bolesność zabiegu
uniwersalność - jedno narzędzie do cięcia, koagulacji i odparowania
skrócenie czasu gojenia

 

Dokładne usunięcie ognisk endometriozy daje pacjentkom szansę na życie bez bólu.

Ceny:

Zabieg diagnostyczny potwier­dza­jący lub wyklu­cza­jący endometriozę - 2 000zł
Zabieg diagno­styczny rozsze­rzony o laserowe usuwanie ognisk choroby - 5 000 zł
Laparo­sko­powe usuwanie trudnej endome­triozy bez wykorzy­stania noża plazmo­wego najnow­szej generacji - 9 500 zł
Laparo­sko­powe usuwanie trudnej endome­triozy z wykorzy­sta­niem noża plazmo­wego najnow­szej generacji - 12 000 zł

Zapraszamy do kontaktu.

Informacja i rejestracja

661300313