01.10.2018

DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU DLA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

Realizacja projektu pn. „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Regionalnym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie”

logotyp Podpisanie  umowy o dofinansowanie obejmującej m.in.  zakup  sprzętu i aparatury medycznej służącej ratowaniu życia i zdrowia najmłodszych nastąpiło w  dniu 28 września 2018 roku.

Jednostka na realizację projektu pn. "„Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Regionalnym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie”  pozyskała środki z  Funduszy Europejskich  w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Nadrzędnym celem projektu jest poprawa infrastruktury służby zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego na terenie województwa dolnośląskiego, poprzez doposażenie SOR  RCZ w Lubinie w sprzęt szczególnie istotny z punktu widzenia dzieci, a także poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego, jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych, a także wzrost dostępności do systemu ratownictwa medycznego.

Zakres rzeczonego projektu obejmuje realizację następujących  działań związanych z :

 1. doposażeniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w niżej wymieniony sprzęt i aparaturę medyczną :

  • kardiomonitorów,
  • defibrylatora,
  • respiratora,
  • aparatu USG,
  • pomp infuzyjnych,
  • kapnografu,
  • elektrycznych urządzeń do ssania,
  • aparatu do powierzchniowego ogrzewania pacjenta.

2. zarządzaniem projektem,

3. realizacją działań informacyjno- promocyjnych.

Jednostka na ten cel pozyskała dofinansowanie w wysokości 357 000,00 zł,  które stanowi 85 % wartości wydatków kwalifikowalnych projektu,  pochodzących ze środków  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.

Planowane zakończenie projektu nastąpi w maju 2019 roku.