Szpital Domowy w Katowicach - projekt

Szpital Domowy w Katowicach - projekt

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

logotyp UE program regionalny

Skorzystaj z BEZPŁATNEJ rehabilitacji i konsultacji geriatrycznych  - jeszcze tylko do końca czerwca 2019r.

ZAKRES WSPARCIA

W ramach Projektu realizowane jest BEZPŁATNE specjalistyczne poradnictwo opiekuńcze i medyczne oraz udzielane są dodatkowe  świadczenia opieki medycznej na bazie świadczeń medycznych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Do podstawowych kategorii świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach Szpitala Domowego należą:
1. doradztwo opiekuńcze i medyczne realizowane przez zespół wykwalifikowanych teleopiekunów (opiekunów medycznych), w szczególności polegające na monitorowaniu wypełniania przez Pacjenta zaleceń medycznych oraz opiekuńczych wynikających z procesu leczenia;
2. doradztwo medyczne realizowane przez lekarza POZ, pielęgniarkę środowiskową oraz lekarza geriatrę,
3. rehabilitacja geriatryczna – 3 serie po 10 zabiegów;
4. 2 konsultacje geriatryczne
5. przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne).

UWAGA! Wsparcie w Projekcie nie może być wykorzystywane przez Uczestnika Projektu w sytuacjach zagrożenia życia. W sytuacjach zagrożenia życia Uczestnik Projektu jest zobowiązany do zaalarmowania służb Pogotowia Ratunkowego (numer telefonu 112 lub 999).

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM

Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie następujące warunki:
a. są mieszkańcami miasta Katowice, w szczególności w wieku pow. 65 roku życia,
b. zamierzają skorzystać ze świadczeń Szpitala Domowego ze względu na długoterminowe leczenie specjalistyczne np. z powodu choroby przewlekłej lub bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, która miała miejsce najpóźniej do 12 m-cy przed przystąpień do Projektu) i wymagają wzmożonej opieki, nadzoru nad terapią farmakologiczną oraz realizacją zaleceń medycznych w przebiegu leczenia, działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej,
c. ich stan zdrowia wskazuje na niesamodzielność (weryfikacja na podstawie oceny dokonanej przez lekarza kierującego wg skali Barthel: 40-65 punktów oraz oceny stanu psychicznego),
d. są zadeklarowanymi pacjentami placówki POZ Organizatora lub współpracującej z Organizatorem w zakresie realizacji Projektu,
e. zadeklarują możliwość skorzystania z 3 serii 10-cio dniowej rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym, w okresie realizacji Projektu, polegającej w szczególności na dotarciu we własnym zakresie do miejsca realizacji świadczeń rehabilitacyjnych oraz powrocie do domu,
f. nie są Osobami wyłączonymi z Projektu w rozumieniu § 1 pkt 9 Regulaminu,
g. mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938, ze zm.);weryfikacja takich osób odbywać się będzie na podstawie oświadczenia/dokumentu potwierdzającego prawo do ubezpieczenia i/lub weryfikację  w systemie EWUŚ,
h. wyrażą pisemną, świadomą zgodę na udzielanie doradztwa opiekuńczo-medycznego drogą telefoniczną przez zespół pracowników Szpitala Domowego,
i. posiadają minimalne warunki techniczne do udziału w Projekcie, tj. dysponują i potrafią obsługiwać telefon komórkowy, który będzie stanowił podstawowe narzędzie komunikacji między Uczestnikiem Projektu a zespołem Szpitala Domowego.

Do Projektu zostanie zakwalifikowanych łącznie 120  Uczestników.

JAK SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA

KROK 1 Zapoznaj się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

 

01_SZD_Regulamin rekrutacji i uczestnictwa_01102017

 

 

KROK 2 Upewnij się, że Twój POZ uczestniczy w Projekcie

Placówki POZ włączone do realizacji projektu:

  • NZOZ Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach w zakresie Podstawowa Opieka Zdrowotna, ul. Morawa 31, 40-353 Katowic

Reprezentujesz placówkę POZ z terenu Katowic i chcesz przyłączyć się do realizacji projektu? Wypełnij formularz zgłoszeniowy i prześlij na adres katowice@emc-sa.pl  Szczegóły poniżej.

08_SZD_Regulamin rekrutacji i uczestnictwa_POZ_08012019

 

 

KROK 3 Skompletuj wymagane dokumenty:

a. Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją udziału w Projekcie oraz spełniania kryteriów udziału w Projekcie,

02_SZD_Zal 1_Fornularz zgloszeniowy_01102017

 

 

b. Zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej wpływającej na ograniczenie samodzielności lub Kopię karty informacyjnej/wypisu ze szpitala z datą nie późniejszą niż 12 miesięcy od daty przystąpienia do rekrutacji,

c. Ocenę osoby według skali Barthel (oryginał dokumentu),

03_SZD_Zal 2_Ocena świadczeniobiorcy wg skali Barthel_01102017

 


d. Oświadczenie o braku wyłączenia z możliwości korzystania z usług Szpitala Domowego, oraz  Oświadczenie o posiadaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (oryginał dokumentu) oraz . Oświadczenie o możliwości dotarcia i powrotu we własnym zakresie z miejsca zamieszkania do miejsca przeprowadzania rehabilitacji w ramach Projektu oraz Oświadczenie w przedmiocie posiadania i umiejętności obsługiwania telefonu komórkowego oraz podania aktualnego numeru ww. telefonu oraz Oświadczenie o złożeniu deklaracji korzystania ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w placówce POZ współpracującej z Organizatorem w zakresie realizacji Projektu.

04_SZD_Zal 3_Oswiadczenia_01102017

 


g. Formularz wyrażający świadomą zgodę na informowanie o stanie zdrowia oraz udzielanie porad medycznych drogą telefoniczną przez zespół pracowników Szpitala Domowego,
 
05_SZD_Zal 4_Zgody Pacjenta_01102017

 


KROK 4 Zarejestruj dokumenty

Wymagane dokumenty rekrutacyjne należy składać w wersji papierowej, w siedzibie Beneficjenta (recepcja szpitala/przychodni) w celu zarejestrowania ich w kolejce oczekujących. Istnieje możliwość przesłania dokumentów pocztą tradycyjną/ kurierską – na adres ul. Morawa 31, 40-353 Katowice, z dopiskiem „Rekrutacja Projekt – Szpital Domowy w Katowicach” Dokumenty przekazane drogą elektroniczną (skany) nie będą mogły być zarejestrowane

KROK 5 Oczekuj na termin rozpoczęcia udziału w projekcie

Koordynator wsparcia skontaktuje się z Tobą w celu uzgodnienia szczegółów przystąpienia do Projektu. Elementem ostatecznego włączenia do projektu jest ocena medyczna realizowana podczas konsultacji lekarskiej.

06_SZD_Zal 5_Formularz kwalifikacji medycznej_01102017

 

 

REKTURACJA PLACÓWEK POZ

08_SZD_Regulamin rekrutacji i uczestnictwa_POZ_08012019

 

 

02_SZD_Zal 1_Fornularz zgloszeniowy_instytucja

 

10_SZD_Zal 2_Wykaz powierzonego sprzetu medycznego_POZ_01102017

 

 

W momencie przystąpienia do udziału w projekcie zostaniesz poproszony o wypełnienie oświadczenia dot. RODO

Załącznik nr 1 do UPP 3 (aktualny - obowiązuje od 03.09.2018r.) SZPITAL DOMOWY

 

KONTAKT

tel. 661 770 175 lub 739 047 347 | e-mail: anna.seweryn@emc-sa.pl lub katowice@emc-sa.pl
informacja osobista:  Recepcja bud. C ul. Morawa 31 , 40-353 Katowice (Szopienice)

 

METRYKA PROJEKTU


Szpital Domowy –  forma deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi. Szpital Domowy jest nową formą organizacji opieki opartą o istniejące komórki organizacyjne podmiotu leczniczego Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach oraz współpracujących z nim placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Działanie Szpitala Domowego opiera się na stałej komunikacji między Pacjentem przebywającym we własnym domu a zespołem medycznym podstawowym, tj. lekarzem i pielęgniarką POZ oraz zespołem medycznym specjalistycznym, tj. pielęgniarką geriatryczną, lekarzem spec. geriatrii (lub w trakcie specjalizacji) oraz teleopiekunami medycznymi. Komunikacja między pacjentem a zespołem medycznym w  pierwszej kolejności odbywa się za pośrednictwem telefonu (komunikacja telefoniczna dostępna w trybie 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu) oraz kolejno w formie wizyt pacjenta w placówce POZ (według potrzeb) oraz w formie wizyt zespołu medycznego w domu Pacjenta (według potrzeb; średnio 2 wizyty w okresie trwania Projektu). Pacjent korzystający ze wsparcia w ramach Szpitala Domowego jest objęty instytucjonalnym nadzorem medycznym przebywając w domu. W stosunku do Pacjenta definiowany jest Indywidualny Plan Opieki oraz Zaleceń Medycznych, którego realizacja jest wspierana przez Zespół Szpitala Domowego, w skład którego wchodzą specjaliści w dziedzinie geriatrii. Indywidualny Plan Opieki oraz Zaleceń Medycznych jest definiowany przez lekarza POZ. Osoby mające uprawnienia do udzielania porad medycznych drogą telefoniczną w ramach Szpitala Domowego to wyłącznie: lekarz, pielęgniarka, opiekun medyczny – w zakresie posiadanych kompetencji i uprawnień zawodowych. Osoby uprawnione do udzielania świadczeń medycznych w ramach Projektu w formie wizyty w placówce POZ lub w formie wizyty w domu pacjenta to lekarz, pielęgniarka, psycholog oraz fizjoterapeuta. Celem otoczenia Pacjenta dodatkowym systemem nadzoru medycznego i rehabilitacji jest utrwalenie jego  samodzielności, aby jak najdłużej mógł przebywać w swoim środowisku domowym.

Projekt realizowany w ramach konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-079/16, w ramach V Osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Informacja i rejestracja