teleporady

Oddział Chirurgii Szczękowo – Twarzowej

Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala EuroMediCare świadczy komercyjne, specjalistyczne usługi medyczne w leczeniu wielu schorzeń twarzoczaszki i szyi. Dzięki połączeniu poradnictwa ambulatoryjnego (konsultacje specjalistyczne, diagnostyka) bezpośrednio z leczeniem stacjonarnym (zabieg operacyjny w narkozie, pobyt 12-24h na bloku pooperacyjnym), zapewniamy dalszą opiekę chorym w warunkach szpitala EMC, pod nadzorem znanego pacjentom zespołu lekarskiego, co stwarza poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Nasi pacjenci w razie konieczności mają zagwarantowaną  stałą opiekę lekarzy, innych specjalności m. in. chirurga, anestezjologa, internisty.
Współpracujemy z wieloma znanymi specjalistami w kraju i zagranicą co umożliwia konsultacje/leczenie tzw. trudnych przypadków  medycznych w renomowanych ośrodkach. Nasi lekarze pracując w innych oddziałach klinicznych Dolnego Śląska na co dzień współpracują ze specjalistami z zakresu chirurgii plastycznej (szpital w Polanicy) chirurgii i radioterapii onkologicznej (DCO), laryngologii, neurochirurgii, okulistyki, patomorfologii, diagnostyki obrazowej czy też ortodoncji i implantologii.

W praktyce zawodowej ukierunkowujemy się na leczeniu chirurgicznym różnorodnych patologii jamy ustnej, twarzy i szyi, zniekształceń pourazowych czaszkowo-twarzowych, wad rozwojowych twarzy, chirurgii korekcyjnej / ortognatycznej. Wieloletnia współpraca z uznanymi specjalistami z zakresu ortodoncji umożliwia kompleksowe leczenie złożonych wad zgryzu. W przypadku nasilonych wad morfologicznych twarzy (niedorozwój) oprócz osteotomii korekcyjnych kości, wykonujemy ich wydłużanie (ostedystrakcje); z zastosowaniem dystraktorów zewnątrz- i wewnątrzustnych. Od wielu lat operujemy schorzenia stawów skroniowo-żuchwowych (złamania, guzy, zesztywnienia-ankylozy); stosując endoprotezy tytanowe stawów TMJ firmy Medartis.

Zajmujemy się leczeniem guzów kości szczęk i nowotworów zębopochodnych a także  zaburzeń kostnych czaszki (Cherubizm, dysplazje kostne). Z powodzeniem od kilku lat stosujemy w chirurgii augumentacyjnej przeszczepy kości autogennej (własnej) i allogenicznej (mrożonej z banku kostnego); w nasilonych atrofiach kości szczęk, w przyp. pourazowych deficytów oraz do odbudowy dużych ubytków kości w leczeniu torbieli /guzów kości szczęk. Dodatkowo wykonujemy rekonstrukcje atroficznych wyrostków zębodołowych (przeszczepy bloków kostnych, podniesienie dna zatoki szczękowej- sinus lift) w przygotowaniu do leczenia implantoprotetycznego. 

Specyfika Szpitala EuroMediCare umożliwia operowanie pacjentów z guzami obszaru głowy i szyi (nowotworami złośliwymi w ograniczonym zakresie); w tym oczodołu i tarczycy (specjaliści  chirurdzy onkolodzy). Mając do dyspozycji nowoczesny sprzęt do śródoperacyjnej detekcji nerwów -neuronawigacji (firmy Medtronic), leczymy operacyjnie, zgodnie ze standardami światowymi, guzy gruczołów przyusznych, wykonując ich radykalne wycięcie (parotidektomie) z wypreparowaniem mikrochirurgicznym nerwu twarzowego i jego zachowaniem. Co zmniejsza ryzyko wznowy guza i trwałego porażenia (zniekształcenia) twarzy.

Szeroki zakres operacji z rejonu głowy/ twarzy i szyi w szpitalu EMC nie jest refundowany z NFZ. 


Wykonujemy zabiegi z zakresu chirurgii jamy ustnej i części ustnej gardła, gruczołów ślinowych, zatok obocznych nosa, oczodołu, stawów skroniowo- żuchwowych, powłok skórnych twarzy i szyi oraz kości części twarzowej czaszki a także wad rozwojowych (zgryzu) w tym m. in :

Zabiegi w zakresie nosa i zatok przynosowych:

 • biopsje kości szczęk i zmian patologicznych zatok obocznych (antrotomie) w znieczuleniu ogólnym, z badaniem histopatologicznym,
 • operacje plastyczne przetok ustno-nosowych i ustno-zatokowych (po ekstrakcji zębów, pooperacyjne), przetok porozszczepowych podniebienia,
 • operacje zatok przynosowych metoda klasyczną (antrotomie, ethmoidektomie op. Caldwell-Luca),
  repozycja i unieruchomienie kości nosa (po urazie), w narkozie,
 • korekty i rekonstrukcje nosa zewnętrznego po wycięciu nowotworu (plastyka miejscowa i płatowa),
  resekcje częściowe , segmentalne szczęki z powodu nowotworów niezłośliwych zatok obocznych nosa.

Zabiegi w zakresie warg, jamy ustnej i części ustnej gardła:

 • wycięcie zmiany patologicznej warg, podniebienia, języka, jamy ustnej i części ustnej gardła,
 • leczenie zmian przednowotworowych błony śluzowej (elektroresekcja, elektrodestrukcja sprayem argonowy, wycięcie miejscowe),
 • pobranie wycinków do badań histopatologicznych (biopsje),
 • zabiegi na wyrostku zębodołowym (torbiele, egzostozy, połączenia poekstrakcyjne ustno-zatokowe),
 • wycięcie zmian naczyniowych (naczyniaków, malformacji naczyniowych) lub miejscowa sklerotyzacja,
 • operacje korekcyjne i odtwórcze warg i policzka (pozapalne, pourazowe, ponowotworowe),
 • wycięcie / plastyka przerośniętych wędzidełek języka, warg (frenuloplastyka),
 • zabiegi plastyczne języka i korekcyjne dna j. ustnej (przedprotetyczne pogłębianie ) z zastosowaniem wolnego przeszczepu skóry (WPSPG),
 • wycięcie potencjalnie złośliwych nowotworów jamy ustnej (w zależności od stopnia zaawansowania) z jednoczasową rekonstrukcją. 

Zabiegi w zakresie gruczołów ślinowych:

 • pobranie wycinka z drobnych gruczołów do badania immunohistochemicznego (ch. Mikulicza, Zespół Sjogrena ) oraz biopsja klinowa (znieczulenie miejscowe, ogólne) z dużych gruczołów ślinowch
 • usunięcie złogów (kamica) z przewodu ślinianki podjęzykowej i podżuchwowej
 • usunięcie ślinianki podżuchwowej (zapalnej, marskiej, guz)
 • zamknięcie plastyczne przetoki ślinowej / skórnej
 • operacje nowotworów łagodnych i potencjalnie złośliwych ślinianek przyusznych z mikrochirurgią nerwy twarzowego i neuromonitoringiem śródoperacyjnym
 • całkowite wycięcie przyusznicy (parotidektomia) z rekonstrukcją nerwu twarzowego (n. VII ).

Zabiegi powłok skórnych twarzy i szyi:

 • guzy pierwotne niezłośliwe skóry twarzy i szyi (włókniaki, kaszaki , torbiele włosowe i dermoidalne),
 • zmiany nowotworowe aparatu ochronnego oka/ powiek,
 • wycięcie zmian łagodnych i potencjalnie złośliwych (biopsja wycinająca) z badaniem histo-patologicznym,
 • wycięcie raka skóry (BCC) z plastyką miejscową lub przeszczepem skóry (WPSPG).

Zabiegi w obrębie oczodołów:

 • usunięcie operacyjne śluzowiaków , torbieli , guzów dróg łzowych (worka i przewodu nosowo-łzowego) z intubacją dróg łzowych lub DCR,
 • biopsje zmian (ekspansywnych, immunologicznych, nowotworowych) śródoczodołowych i gruczołów łzowych,
 • usunięcie guzów niezłośliwych okołogałkowych,
 • dekompresje oczodołu w przypadku tzw. wytrzeszczu złośliwego w przebiegu oftalmopatii endokrynnej naciekowo-zapalnej (chorobie tarczycy Gravesa- Basedowa), ze wskazań morfologiczno-estetycznych.

Zabiegi na szyi:

 • wycięcie torbieli środkowej i bocznej szyi,
 • guzy lite, neurogenne, naczyniowe (pierwotne i wtórne- przerzutowe),
 • pobranie węzła chłonnego szyi do badania histo-patologicznego.

Zabiegi związane z  tzw. chirurgią stomatologiczną:

 • leczenie o  przewlekłych, swoistych i nieswoistych zapaleń tkanek miękkich i kości szczęk (usunięcie tzw. pozostałości korzeniowych, martwaków kości, dekortykacja kości stanie zapalnym) z badaniem mikrobiologicznym (posiew i antybiogram),
 • extrakcje chirurgiczne zębów w narkozie w przyp. ektopowo połóżonych,  całkowicie zatrzymanych zębów np. mądrości,
 • zamknięcie płatowe przetok/ połączeń ustno-zatokowych po extrakcji zębów,
 • zabiegi na wyrostku zębodołowym szczęk (przerosty dziąsłowe, nadziąślaki) w chirurgii przed protetycznej, przed implantologicznej,
 • chirurgicznym leczeniem przygotowujące do leczenia ortodontycznego (kortikotomie, wspomagająca dystrakcja).

Zabiegi związane z tzw. traumatologią kości twarzy:

 • leczenie zachowawcze złamania kości żuchwy ( repozycja, unieruchomienie międzyszczękowe przy pomocy śrub tytanowych IMF),
 • leczenie operacyjne (w narkozie) złamania żuchwy przy pomocy osteosyntezy mikropłytkowej,
 • leczenie operacyjne złamań wyrostka stawowego / kłykcia i złamań w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego,
 • leczenie operacyjne złamanej kości jarzmowej, kości nosa (repozycja, stabilizacja mikropłytkowa),
 • leczenie operacyjne złamań oczodołu (typu blow-out) z podwójnym widzeniem ; rekonstrukcja dna oczodołu wszczepem lub przeszczepem,
 • leczenie zastarzałych (nieleczonych lub źle) złamań kości twarzy przy pomocy osteotomii korekcyjnych lub kamuflażu ze wskazań morfologiczno-estetycznych.

Zabiegi związane z tzw. chirurgią ortognatyczną i korekcyjną twarzy:

 • konsultujemy i operujemy pacjentów z wadami zgryzu, zniekształceniami pourazowymi i wadami rozwojowymi, asymetriami twarzy; krótkimi (short face), wydłużonymi (long face ) i szerokimi (kwadratowymi) twarzami,
 • chirurgiczne rozszerzenie szczęki (SARPE-hyrax, TPD-dystrakcja)
 • korekcyjne osteotomie żuchwy/ marginektomie + jednoczasowe kondylektomie; operacje w obrębie stawu skroniowo- żuchwowego (TMJ) w przypadku patologicznej hiperplazji (HH) wyrostka stawowego żuchwy (asymetrii twarzy, wady zgryzu),
 • plastyka bródki (genioplastyka); ze wskazań morfologiczno - estetycznych,
 • operacja jednoszczękowa (BSSO) w przypadku przodożuchwia (progenii, laterogenii) lub jej niedorozwoju (retrogenii),
 • operacja korekcyjna jednoszczekowa/ osteotomia szczeki modo Le Fort I,
 • operacja dwuszczękowa (BIMAX) z lub bez plastyki bródki,
 • dodatkowe zabiegi z zakresu plastyki korekcyjnej nosa (przegrody-septoplastyka, przerośniętych małżowin nosowych -konchoplastka) skrzydeł nosa i wargi,
 • wszczepienie implantów jarzmowych (oczodołowo-policzkowych), bródkowych; koszt implantu w cenie zabiegu,
 • zabiegi korekcyjne np. kamuflaże chirurgiczne twarzy, ze wskazań estetycznych.
 

Informacja i rejestracja

"