Piotr Małyszka

Dr n.med. specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog

Dr n.med. Piotr Małyszka absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, swoje 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobywał w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy – początkowo w Katedrze i Klinice Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Wewnętrznych, następnie w II Katedrze i Klinice Kardiologii.

Kolejno w 2001 i 2005 roku uzyskał tytuł specjalisty chorób wewnętrznych odpowiednio I i II stopnia, a w roku 2008 – tytuł specjalisty kardiologa. Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskał w 2011 roku na podstawie rozprawy doktorskiej: Analiza wskaźników zmienności i turbulencji rytmu zatokowego u chorych z niewydolnością serca z zachowaną czynnością skurczową lewej komory w przebiegu nadciśnienia tętniczego. Praca została nagrodzona wyróżnieniem przyznanym przez Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na wniosek recenzentów (10.02.2011).

Od początku swojej pracy zawodowej zajmuje się nieinwazyjną diagnostyką kardiologiczną. Jego zainteresowania dotyczą szeroko pojętej arytmologii klinicznej (diagnostyka i terapia zaburzeń rytmu serca), w szczególności wykorzystania 24-godzinnego monitorowania EKG metodą Holtera w diagnostyce chorób sercowo-naczyniowych, poza tym elektroterapii chorób serca, dynamicznej elektrokardiografii, stratyfikacji ryzyka nagłego zgonu sercowego, biokardioimpedancji przezklatkowej oraz diagnostyki i terapii niewydolności serca.

Jest samodzielnym operatorem w zakresie implantacji kardiostymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów, układów resynchronizujących (PM, ICD, CRT). Posiada Certyfikat Indywidualny Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (09.2017) w zakresie elektroterapii chorób serca, potwierdzający wykonanie ponad 500 zabiegów implantacji i kontroli urządzeń wszczepialnych.

Uczestniczył w wielu europejskich szkoleniach i konferencjach dotyczących elektrokardiografii oraz diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca. Jest autorem i współautorem licznych streszczeń, doniesień zjazdowych i ponad 30 artykułów naukowych opublikowanych w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Współautor podręczników Chory po zawale serca (Via Medica, Gdańsk 2008) i Przewlekła niewydolność serca – wybrane problemy diagnostyki i terapii (Medical Education, Warszawa 2008).

Jest członkiem Sekcji Rytmu Serca, Sekcji Niewydolności Serca oraz Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego; członkiem Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i Towarzystwa Internistów Polskich (w latach 2006-2014 w strukturach Zarządu Oddziału Bydgosko-Toruńskiego TIP-u).

Od października 2017 roku pełni funkcję Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chorób Serca w Szpitalu św. Anny w Piasecznie.

Specjalizacje:

kardiologiczna , choroby wewnętrzne

Placówki:

Piaseczno - Szpital św. Anny

ul. A. Mickiewicza 39 , 05-500 Piaseczno
tel.: 22 73 54 100
e-mail: piaseczno@emc-sa.pl